OK
باتریهای اورجینال پاناسونیک panasonic
ایران باطری  -  ایران باتری  -  iranbattery - batteryiran  -  Iran battery  -  battery Iran - Panasonic battery   - Battery Panasonic
باطریهای پاناسونیک  باطری اورجینال پاناسونیک در نمایندگی فروش پاناسونیک  Panasonic Original Battery  

 اطری اورجینال پاناسونیک در نمایندگی فروش پاناسونیک  Panasonic Original Battery    فروشگاه اسکویی  irpanasonic.com   نمایندگی پاناسونیک  پاناسونيك     اطری اصلی پاناسونیک در نمایندگی فروش پاناسونیک  Panasonic Original Battery  


 HHR-P10
3  باطری اورجینال پاناسونیک در نمایندگی فروش پاناسونیک  Panasonic Original Battery  


تیپ باطری :   i25
نوع باطری  :  Ni-MH
ولتاژ :  
 i3.6V
آمپر :   
i700mAh


باتری فوق با مدلهای زیر کار میکند که ممکن است بعضی از مدلها از قلم افتاده باشد :

KX-TGA271, KX-TGA272, KX-TD7680, KX-TG2352, KX-TG2382, KX-TG2383, KX-TGA230

HHR-P103 باطری اورجینال پاناسونیک در نمایندگی فروش پاناسونیک Panasonic Original Battery


 HHR-P104
  باطری اورجینال پاناسونیک در نمایندگی فروش پاناسونیک  Panasonic Original Battery  


تیپ باطری :   i29
نوع باطری  :  Ni-MH
ولتاژ :  
 i3.6V
آمپر :   
i830mAh


باتری فوق با مدلهای زیر کار میکند که ممکن است بعضی از مدلها از قلم افتاده باشد :

KX-TG2302, KX-TG2302B, KX-TG2312, KX-TG2312W,
KX-TG2313, KX-TG2313W, KX-TG2313F, KX-TG2314, KX-TG2314PK, KX-TG2314S, KX-TG2322, KX-TG2322B, KX-TG2335, KX-TG2335S, KX-TG2336, KX-TG2336S, KX-TG2343, KX-TG2343W, KX-TG2343F, KX-TG2343P, KX-TG2344, KX-TG2344B, KX-TG2344BP, KX-TG2346, KX-TG2355, KX-TG2355S, KX-TG2356, KX-TG2356S, KX-TG2357, KX-TG2357S, KX-TG2357B, KX-TG2357PK,
KX-TG2360, KX-TG2361, KX-TG5050, KX-TG505W, KX-TG5055, KX-TG5055W, KX-TG5200, KX-TG5200M, KX-TG5202, KX-TG5202M, KX-TG5210, KX-TG5210M, KX-TG5212, KX-TG5212BP, KX-TG5230, KX-TG5230M, KX-TG5240, KX-TG5240M, KX-TG5243M, KX-TGA520, KX-TGA520M, KX-TGA523, KX-TGA523M, KX-FPG391, KX-TG5421, KX-TG5421S, KX-TG5422, KX-TG5422M, KX-TG5423, KX-TG5423M, KX-TG5428, KX-TG5428R, KX-TG5431, KX-TG5431S, KX-TG5432, KX-TG5433, KX-TG5433M, KX-TG5438, KX-TG5438S, KX-TG5438F, KX-TG5439, KX-TG5439S, KX-TG5451, KX-TG5451S, KX-TG5471, KX-TG5471S,  KX-TGA550, KX-TGA550M, KX-TGA551, KX-TGA551M, KX-TGA552, KX-TGA552M, KX-TG5576, KX-TG5576M, KX-TG5480, KX-TG5480S, KX-TG5456, KX-TG5456S, KX-TG6500, KX-TG6500B, KX-TG6502, KX-TG6502B, KX-TGA650, KX-TGA650B,KX-TG2388, KX-TG2388B, KX-TG2386, KX-TG2386B, KX-TGA233, KX-TGA234, KX-TGA235, KX-TGA235B, KX-TGA236, KX-TGA238, KX-TGA560, KX-TGA541, KX-TGA541S, KX-TGA541W, KX-TGA542, KX-TGA542B, KX-TGA542M, KX-TGA542S, KX-TGA545, KX-TGA545S, KX-TGA546, KX-TGA546S, KX-TGA547, KX-TGA547S, KX-TGA548, KX-TGA548R, KX-TGA549F, KX-TGA549, KX-TGA549F, KX-TGA549S, KX-TGA233, KX-TGA234, KX-TGA236, KX-TGA238

 

 HHR-P104 باطری اورجینال پاناسونیک در نمایندگی فروش پاناسونیک Panasonic Original Battery


 HHR-P105
 باطری اصلی پاناسونیک در نمایندگی فروش پاناسونیک  Panasonic Original Battery  


تیپ باطری :   i31
نوع باطری  :  Ni-MH
ولتاژ :  
 i2.4V
آمپر :   
i830mAh


باتری فوق با مدلهای زیر کار میکند که ممکن است بعضی از مدلها از قلم افتاده باشد :

KX-TGA600M, KX-TGA570S, KX-TG6702B, KX-TG6700B, KX-TG5761S, KX-TGA670B, KX-TG2432PK, KX-TG2420B, KX-TG2420W, KX-TG2421W, KX-TG2422W, KX-TG2431W, KX-TG2432B, KX-TG5777PK, KX-TGA572S, KX-TGA575S

HHR-P105 باطری اصلی پاناسونیک در نمایندگی فروش پاناسونیک Panasonic Original Battery


 HHR-P107
  باطری اورجینال پاناسونیک در نمایندگی فروش پاناسونیک  Panasonic Original Battery  


تیپ باطری :   i35
نوع باطری  :  Ni-MH
ولتاژ :  
 i3.6V
آمپر :   
i650mAh


باتری فوق با مدلهای زیر کار میکند که ممکن است بعضی از مدلها از قلم افتاده باشد :

KX-TGA600-01, KX-TG3033S, KX-TG3034B, KX-TG3032PK, KX-TG3032B, KX-TG3031S, KX-TG3021S, KX-TG6021M, BB-GT1500B,  KX-TS4300B, BB-GT1500BRS, KX-TG3032BP, KX-TG3034S-P, KX-TG6051-12, BB-GT1540B, KX-TG3021, KX-TG3031, KX-TG3032, KX-TG3033, KX-TG3034, KX-TG6021, KX-TG6051, KX-TG6071, KX-TGA300, KX-TG301, KX-TG351, KX-TG600, KX-TG601, KX-GTA150, KX-TG3511, KX-TG3521, KX-TG3531, KX-TG3532, KX-GT15xx Series

 

HHR-P107 باطری اورجینال پاناسونیک در نمایندگی فروش پاناسونیک Panasonic Original Battery


 HHR-P
301  باطری اصلی پاناسونیک در نمایندگی فروش پاناسونیک  Panasonic Original Battery  


تیپ باطری :   i2
نوع باطری  :  Ni-MH
ولتاژ :  
 i3.6V
آمپر :   
i350mAh


باتری فوق با مدلهای زیر کار میکند که ممکن است بعضی از مدلها از قلم افتاده باشد :

KX-T36xx, KX-T37xx, KX-T38xx, KX-T39xx, KX-T41xx, KX-T42xx, KX-T43xx, KX-T44xx, KX-T45xx, KX-T46xx Series, TC100, TC109, TC150, TC155, TC157, TC160, TC162, TC162B, TC163, TC165, TC170, TC180, TC183, TC185, TC187, TC190, TC197, TC280, TC282, TC289, TC906, TCC106, TCC116, TCC425, TCM41x, TCM42x, TCM440 Series

 

HHR-P301 باطری اصلی پاناسونیک در نمایندگی فروش پاناسونیک Panasonic Original Battery


 HHR-P
401  باطری اصلی پاناسونیک در نمایندگی فروش پاناسونیک  Panasonic Original Battery  


تیپ باطری :   i16
نوع باطری  :  Ni-MH
ولتاژ :  
 i3.6V
آمپر :   
i1150mAh


باتری فوق با مدلهای زیر کار میکند که ممکن است بعضی از مدلها از قلم افتاده باشد :

KX-TG2400, KX-TG2500, KX-TG2550, KX-TG2570, KX-TG2575, KX-TG2396, KX-TG2397, KX-TG2405

 HHR-P401 باطری اصلی پاناسونیک در نمایندگی فروش پاناسونیک Panasonic Original Battery


 HHR-P402
  باطری اصلی پاناسونیک در نمایندگی فروش پاناسونیک  Panasonic Original Battery  
HHR-P511  باطری اورجینال پاناسونیک در نمایندگی فروش پاناسونیک  Panasonic Original Battery  

تیپ باطری :   i24 ,i30
نوع باطری  :  Ni-MH
ولتاژ :  
 i3.6V
آمپر :   
i1000mAh


باتری فوق با مدلهای زیر کار میکند که ممکن است بعضی از مدلها از قلم افتاده باشد :

KX-TG2970B, KX-TGA510M, KX-TG5110M, KX-TG5100M, KX-TG2257S, KX-TG2740S, KX-TG2267B, KX-TG2267S, KX-TG2770S, KX-TG2205W, KX-TG2215B, KX-TG2217S, KX-TG2227S, KX-TG2237S, KX-TG2239B, KX-TG2730S, KX-TG2205, KX-TG2215, KX-TG2217, KX-TG2227, KX-TG2237, KX-TG2239, KX-TG2247, KX-TG2257, KX-TG2267, KX-TG2287, KX-TG2700S, KX-TG2720S, KX-TG2730S, KX-TG2740S, KX-TG5100M, KX-TG5110M, KX-TGA510M, KX-TGA270S
 

HHR-P402 HHR-P511 باطری اصلی پاناسونیک در نمایندگی فروش پاناسونیک Panasonic Original Battery


 HHR-P513
باطری اورجینال پاناسونیک در نمایندگی فروش پاناسونیک  Panasonic Original Battery  


تیپ باطری :   i27
نوع باطری  :  Ni-MH
ولتاژ :  
 i2.4V
آمپر :   
i1500mAh


باتری فوق با مدلهای زیر کار میکند که ممکن است بعضی از مدلها از قلم افتاده باشد :

KX-TG2258S, KX-TG2216FV, KX-TG2216RV, KX-TG2208B, KX-TG2214W, KX-TG2226BV, KX-TG2226PK, KX-TG2226SV, KX-TG2224W, KX-TG2235B, KX-TG2238S, KX-TG2248S

 

HHR-P513 باطری اورجینال پاناسونیک در نمایندگی فروش پاناسونیک Panasonic Original Battery


HHR-4DPA/2B
ا پاناسونیک باطری اورجینال در نمایندگی فروش پاناسونیک  Panasonic Original Battery  
HR-4U Sanyo سانیو  باطری اورجینال در نمایندگی فروش پاناسونیک  Panasonic Original Battery  


نوع باطری  :  Ni-MH
ولتاژ :  
 i1.2V
آمپر :   
i550 - 1000 mAh


باتری فوق با مدلهای زیر کار میکند که ممکن است بعضی از مدلها از قلم افتاده باشد :

KX-TG7645M, KX-TG7644M, KX-TG7642M, KX-TG7623B, KX-TG7622B, KX-TG7745S, KX-TG7743S, KX-TG7742S, KX-TG7741S, KX-TG7733S, KX-TG7732S, KX-TG7731S, KX-TG7643M, KX-TG9392T, KX-TG9372B, KX-TG9371B, KX-TG9361B, KX-TG9345BP, KX-TG9345PK, KX-TG9344PK, KX-TG9343T, KX-TG9342T, KX-TG9341T, KX-TG9334T, KX-TG9334PK, KX-TG9332S, KX-TG9333PK, KX-TG8232B, KX-TG8231B, KX-TG6323PK, KX-TG6313S, KX-TG6312S, KX-TG6311S, KX-TG4134M, KX-TG1031S, KX-TGA939T, KX-TGA820B, KX-TG4773B, KX-TG4771B, KX-TG4772B, KX-TG6445T, KX-TG6633B, KX-TG6632B, KX-TG4132M, KX-TG4132N, KX-TG9333T, KX-TG9472B, KX-TG9471B, KX-TG6671B, KX-TG6672B, KX-DT390-B, KX-TG1062M, KX-TG9391T, KX-TG6645B, KX-TG4025N, KX-TS4300B, KX-TGA101S, KX-TGA641T, KX-TG6442T, KX-TG1061M, KX-TGA740B, KX-TG6473PK, KX-TG6591T,  KX-TG6592T, KX-TG6641B, KX-TG6643B, KX-TG6644B, KX-TG6432M, KX-TG6441T, KX-TG6443T, KX-TG6444T, KX-TG6434PK, KX-TG6440PK, KX-MB2061, KX-TG1035BP, KX-TG4133M, KX-TG4133N, KX-TG4134N, KX-TG1032, KX-TG1033,
KX-TG1034, KX-TG823x Series, KX-TG63xx Series,
KX-TG93xx Series, KX-TG9311, KX-TG9321,
KX-TG9331, KX-TG9341, KX-TG43xx Series, KX-TG1061, KX-TG1062, KX-TG64xx Series, KX-TG6411, KX-TG6421, KX-TG3661, KX-TG3662, KX-TG6431, KX-TG6441, KX-TG6442, KX-TG6461, KX-TG74xx Series, KX-TG7411, KX-TG7421, KX-TG7431, KX-TH1211, KX-TH1212, KX-TGA101, KX-TGA430, KX-TGA630, KX-TGA641, KX-TGA740, KX-TGA930, KX-TGA935, KX-TGA939, KX-TG6841, KX-TG6842, KX-TGA680, KX-TG6843, KX-TG6844, KX-TG7871, KX-TG7872, KX-TG7873, KX-TG7874

HHR-4DPA/2Bا پاناسونیک / HR-4U Sanyo سانیو باطری اورجینال پاناسونیک در نمایندگی فروش پاناسونیک Panasonic Original Battery

   
* امکان موجود نبودن بعضی از لوازم بالا در داخل کشور امری طبیعی است.
* امکان تغییر اطلاعات بالا بدون هیچ اطلاعی وجود دارد
.
 
 
دستگاه سانترال IP     سیستم سانترال پاناسونیک Hybrid IP PBX      فروش محصولات و تجهیزات VoIP، گوشی شبکه IP Phone سانترال    panasonic.ir   panasonic.com     sip   سانترال    sip-pbx  سانترال  sip server
 irpanasonic.com   -   irpanasonic.ir  -  panasonic.co.ae  -  panasonic.ae  -  oskueistore.com  -  Avaya.ir  -  Novincom.com - سیسکو - روتر - سوئیچ - سوییچ - آوایا - cisco  

http://shop.panasonic.com/shop/telephone-accessories-batteries